© Copyright by Gothic UP 2003-2024.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bez zgody autora stron, właściciela praw autorskich oraz wydawcy materiałów udostępnionych w Internecie, żadna część tego serwisu nie możne być reprodukowana, przechowywana w innych systemach informatycznych i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem kopiarek czy w inny sposób, poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów (patrz — Oddział 3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej „ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych”).

Część materiałów zamieszczonych w serwisie jest tłumaczeniem artykułów obcojęzycznych. Autor serwisu ma prawa autorskie jedynie do tłumaczenia oraz do zamieszczonych przy nim komentarzy i objaśnień, bez uszczerbku dla praw autorskich autora oryginalnego tekstu.

Część materiałów umieszczonych w tym serwisie jest autorstwa innych osób niż autora serwisu. W każdym wypadku zostało to wyraźnie zaznaczone. Prawa autorskie do tych tekstów należą do ich odpowiednich autorów, a w tym serwisie są udostępniane za zgodą właścicieli tych praw.

  1. Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie stosują się przepisy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  2. Zamieszczenie artykułu z serwisu gothic.org.pl na innym serwerze www czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za pisemną zgodą autora. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na początku danego artykułu, oznacza to że takiej zgody autor nie udziela. W uzasadnionych wypadkach zgodę można uzyskać kontaktując się z autorem.
  3. Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia samego faktu zaistnienia naruszenia praw autorskich.
  4. Ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale nie kopiowania całości lub części artykułów.
  5. Dozwolone jest cytowanie niewielkich fragmentów artykułów pochodzących z serwisu, z podaniem ich źródła. W wypadku cytatu na stronie www „podanie źródła” oznacza odnośnik wskazujący na ten serwis lub konkretną jego stronę, w wypadku publikacji drukowanej oznacza podanie adresu serwisu: https://gothic.org.pl/. Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w Oddziale 3-cim ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Przy cytacie wskazane jest podanie daty dokonania cytowania, aby czytelnik miał możliwość zapoznania się z aktualną wersją artykułu, ponieważ wiedza i poglądy autora mogły ulec zmianie.
  7. Dozwolone jest indeksowanie zawartości serwisu przez systemy wyszukiwania dostępne publicznie, z wyjątkiem stron zastrzeżone poprzez zapisy w pliku ~/robots.txt lub przez tagi HTML META name=”Robots”. Adresy IP systemów naruszających powyższe zastrzeżenia są logowane i mogą zostać podane do wiadomości publicznej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem admin@gothic.org.pl